Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

zuszus

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
zuszus
zuszus
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
6571 0e0e
Reposted fromadkagar adkagar viazurawianiaczka zurawianiaczka

January 05 2018

zuszus
zuszus
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viabrianmay brianmay
zuszus
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaaura-lunaris aura-lunaris

January 04 2018

zuszus
zuszus
6512 1b3d 500
zuszus
zuszus

December 25 2017

zuszus
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
zuszus
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund

December 20 2017

zuszus
zuszus
zuszus
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viabaeven baeven
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme
zuszus
8307 3204 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl