Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

zuszus
Reposted frombluuu bluuu viastfun84 stfun84
zuszus
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadecoorkowa decoorkowa

October 07 2018

zuszus
Reposted fromshakeme shakeme vianiezwyykla niezwyykla
zuszus
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viathallie thallie
zuszus
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viathallie thallie
zuszus
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viathallie thallie
zuszus
2481 622f 500

September 27 2018

zuszus
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
zuszus
3692 d1cb
zuszus
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaardhund maardhund
zuszus
zuszus
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaesperance esperance
zuszus
1676 a8ba 500
Reposted fromseaweed seaweed viaobarzana obarzana
zuszus
6837 0601
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix

September 22 2018

zuszus
zuszus
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaardhund maardhund
zuszus
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
zuszus
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaFuel Fuel
2162 5847 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl